Sellmasters Ömsesidiga garanti

Sellmasters ömsesidiga garanti för träningar på 12 månader eller mer

Om kunden fullgör sina delar av träningen tar Sellmaster ansvar för effekten, genom Sellmasters ömsesidiga garanti. Den innebär att om träningen inte leder till en rimligt förväntad effekt så kommer Sellmaster att, utan extra arvode, tillhandahålla kompletterande träning av motsvarande slag under de sex månader som följer närmast efter träningsperiodens slut. Garantin innebär inga ytterligare rättigheter för kunden än den extra träningen, men kunden får vid garantifall ”en chans till” att lyckas. För den extra träningen debiteras inget arvode från Sellmaster, utan endast eventuella kostnader för resa, lokal eller motsvarande.

Kundens fullgörande för att den ömsesidiga garantin ska gälla innebär att:

  • Minst 90 procent närvaro av deltagarna på varje träning på plats.
  • Minst 90 procent närvaro av deltagarna på varje veckoavstämning (25 st).
  • Minst 90 procent av deltagarna fullgör all dokumentation av varje veckouppgift.
  • Åtgärder som överenskommits inför träningen ska av deltagarna fortlöpande utföras och dokumenteras på för Sellmaster och kunden avläsbart och överenskommet sätt (praktiska exempel: respektive deltagare ringer under träningsperioden ett överenskommet rimligt antal kunder, varvid utfallet ska loggas veckovis, OCH/ELLER ”i säljsamtal ska deltagaren alltid ta upp frågan om cross sales, och dels notera hur och vad reaktionen blev, samt dokumentera saken i CRM-system”).
  • Mätbara utfall från träningen (”KPI”) ska fortlöpande dokumenteras på för Sellmaster och kunden avläsbart och överenskommet sätt (praktiska exempel: kunden loggar veckovis i en separat prospektlista alla sina potentiella affärer som uppfyller de kriterier som överenskommits inför träningen, OCH/ELLER värdet på ”prospects”/vecka, värdet på avslut/vecka och/eller värdet på kundbortfall, ”churn”/månad för avtalskunder).
  • Respektive deltagare fullgör sammantaget minst 50 timmar träning i god anda under en 9-månadersperiod.
  • Blockansvariga deltagare i god anda fullgör ytterligare 6 timmar sammantaget per block de ansvarar för.
  • Minst sex av deltagarna fullgör sina blockansvarsuppgifter under var sin femveckorsperiod, vilket för varje sådan period medför fem timmar extra arbete under perioden.
  • Deltagarnas insatser enligt ovan ska utföras i aktiv och god anda.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad Sellmasters träning kan innebära för ditt företag? Kontakta oss!

Några av våra många nöjda kunder