Vi värnar om dig och din integritet och strävar efter en hög säkerhetsnivå i vårt dataskydd. Det innebär att du kan vara trygg i att vi vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att hantera och skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Denna policy beskriver hur vi på Sellmaster Svenska AB, i fortsättningen kallade ”Sellmaster”, ”vi” eller ”oss”, samlar in och använder personuppgifter samt hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. 

Personuppgiftsansvarig

Sellmaster Svenska AB

Org.nr: 556734-5946

Kungsgatan 60 

112 22 Stockholm 

Vad som menar med personuppgifter

Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

  • Namn
  • Företag / organisation
  • Befattning
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Användarnamn och lösenord
  • Orderinformation
  • IP-nummer
  • Annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss 

 Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, marknadsföra och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla utbildning och support. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst 18 månader efter det att kundförhållandet upphörde. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra partners, t.ex. bolag som tillhandahåller produkter eller tjänster som ingår i vår helhetslösning, som arbetar med IT-drift, support, fakturaadministration, installation och service. I dessa fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen kontakt@sellmaster.se. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett mejl till kontakt@sellmaster.se.